خانه / نقشه دو خطی

نقشه دو خطی

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه ۲ تهران

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه 2 تهران

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه ۲ تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه است و این نقشه به معنی نقشه یو تی ام بر روی نقشه دو هزارم تهران است که ابعاد سندی و ابعاد وضع موجود بر روی هم منطبق شده است و مساحت هر …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت در مناطق ۲۲گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت در مناطق 22گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت در مناطق ۲۲گانه تهران به این صورت می باشد که در صورتی که مالک بخواهد ساخت و سازی در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک را به تهیه نقشه دو خطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود در …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری  به منظور بررسی مطابقت و یا مغایرت بین ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود تهیه می گردد. برای اینکه بتوان این نقشه را به گونه ای تهیه نمود که شهرداری آن را قبول نماید می بایست به فردی متخصص همانند کارشناس …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری می باشد در واقع این نقشه فقط باید توسط یک فرد متخصص تهیه گردد تا مورد قبول واقع شود و نقشه یو تی ام دو خطی زمانی به تهیه آن احتیاج پیدا می شود که ابعاد و مساحت …

توضیحات بیشتر »

نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت ممکن می باشد و نقشه دو خطی شهرداری زمانی در خواست می شود که بین ابعاد و مساحت سند و وضع موجود مغایرت مشاهده گردد و با تهیه این نقشه این مغایرت بررسی و رفع می شود بعد از تهیه و ارائه …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران ممکن است پیش از ساخت و ساز ملک لازم شود در واقع زمانی لازم است این نقشه تهیه گردد که مساحت و ابعاد وضع موجود ملک با مساحت و ابعاد سندی ملک مغایرت داشته باشد نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM دو خطی برای جواز ساخت را باید به یک فرد مورد اعتماد و متخصص همانند کارشناسان رسمی دادگستری سپرد این متخصص برای تهیه این نقشه از تجهیزات دقیق و مخصوصی بهره می گیرد و این نقشه را با دقت بالا تهیه خواهد کرد و در نتیجه وی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه های یو تی ام …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM عدم تطبیق وضع موجود با سند که به آن نقشه دو خطی می گویند این نقشه از جانب شهرداری به منظور بررسی تطبیق و یا عدم تطبیق وضع موجود با سند در خواست می گردد. این نقشه بار حقوقی بالایی دارد و باید با دقت بالا توسط …

توضیحات بیشتر »