خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه انجام می گیرد تا در نتیجه مساحت واقعی واحد های آپارتمانی قبل از اخذ پایان کار حاصل شود و با عیان و مشهود بودن مساحت واقعی آپارتمان معامله پیش خرید واحدهای آپارتمانی با ایمنی بالا انجام گردد و نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری که نماینده اداره ثبت می باشد و از نظام مهندسی انتخاب شده است تهیه می شود.کارشناسی که برای انجام تفکیک انتخاب می شود مستقیما از نظام مهندسی تعیین و برای بازدید  آپارتمان به ماموریت فرستاده میشود و مالک و یا سازنده هیچگونه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای تجاری با این هدف انجام می شود که مساحت و متراژ دقیق هر یک از قسمت و بخش های آپارتمان برای هر طبقه برداشت و محاسبه گردد سپس نقشه تفکیک آپارتمان ترسیم خواهد شد این نقشه برای هر طبقه به طور مجزا …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی انجام می شود تا ابعاد و مساحت دقیق هر واحد به دست بیاید که در نهایت در سند ثبت و درج گردد و هم چنین در سیستم اداره ثبت اسناد ذخیره شود و تفکیک آپارتمان توسط متخصص انجام می گیرد زیرا …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج تجاری پس از پایان ساخت و ساز برج روال معمول تهیه سند تک برگ برای هر واحد به صورت جداگانه است و با تهیه نقشه تفکیکی متراژ دقیق هر واحد برای درج در سند تک برگ حاصل خواهد شد. تفکیک برج کار …

توضیحات بیشتر »