خانه / گواهی تایید موقعیت

گواهی تایید موقعیت

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مالک بخواهد موقعیت دقیق ملک خود ا روی زین مشخص کند. برای اینکه مالک بخواهد موقعیت دقیق ملک و آدرس ملک را مشخص کند باید جانمایی پلاک ثبتی انجام دهدو بعد از انجا آن گواهی تایید موقعیت …

توضیحات بیشتر »