خانه / نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه یو تی ام دوخطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دوخطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دوخطی برای شهرداری به این صورت می باشد که در صورتی که مالک بخواهد ساخت و ساز در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک را به تهیه نقشه دوخطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود در واقع نقشه های دوخطی …

توضیحات بیشتر »

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت ممکن می باشد و این نقشه زمانی در خواست می شود که ابعاد و مساحت سندی ملک و ابعاد و مساحت وضع موجو ملک با یکدیگر مغایرت داشه باشند در این صورت است که لازم است این نقشه تهیه شود تا …

توضیحات بیشتر »

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دوهزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک روی هم بیفتد و هر دو در نقشه آورده شوند و به منظور تعیین موقعیت …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت به منظور تعیین موقعیت وضع موجود ملک می باشد و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت و کیفیت بالایی تهیه می شود تا مشخص شود که ملک از حدود مرز های خود خارج نشده است و دقیقا …

توضیحات بیشتر »